سرگذشت دانه های قهوه از روایتهای تاریخی معلوم می شود. اغلب این روایت ها ریشه از پیدایش آن در سرزمین اتیوپی دارد. روزی یک کشاورز متوجه فعالیت های نشاط آور بز خود میشود. این فعالیتهای جدید سبب شد تا او وضعیت جدید را بررسی کند و در نهایت به غذای او رسید. متوجه شد با خوردن دانه های یک گیاه خاص اینچنین پرانرژی شده است. کشاورز ماجرا را با بزرگ صومعه درمیان می گذارد. بزرگ صومعه از این گیاه یک نوشیدنی تهیه می کند و متوجه می شود که مدت زیادی در شب بیدار می ماند و درعین حال انرژی زیادی هم دارد.
با گسترش مصرف آن در آن منطقه و رسیدن خبر آن به سرزمین های اطراف دیگر سفر قهوه در سرتاسر دنیا شکل گرفت.