در مغز انسان دسته ای از مواد شیمیایی بعنوان انتقال دهنده عصبی عمل می کنند مثل آدنوزین. این مواد سیگنال را بین سلولهای عصبی رد و بدل می کنند. کافیین سطح انتقال دهنده دوپامین را افزایش می دهد و باعث افزایش تمرکز و توجه می شود. ( ادامه دارد ...)